Методология

Етапи на проекта

Проектът е завършен през стъпки, включващ:

  1. Задълбочено проучване на съществуващи практики за използване на видео в езиковото обучение.
  2. Разработване на учебни материали.
  3. Осигуряване на достъп до изработените материали.
  4. Подготовка за пилотиране на материалите.
  5. Пилотиране.
  6. Създаване на квалификационен курс за преподаватели, онлайн и офлайн семинари.

Допълнителни дейности към проекта:

  1. Управление
  2. Контрол на качеството (мониторинг и оценка)
  3. Разпространение на информация за проекта
  4. Използване на резултатите от проекта

Задълбочено проучване на съществуващи практики за използване на видео в езиковото обучение

Бе направен анализ на съществуващата академична литература, казуси и добри практики при използването на видео в езиковото обучение, които послужиха като отправна точка в проекта. Виж репозиториум.

Разработване на учебни материали

Разработени са най-малко 50 езикови практики, използващи дигиталното видео като език, средство и езика и метод за обучение. Всяка от 50-те езикови практики е описана според конкретна рамка, онагледена с диференцирани по възраст и езиково ниво примери и примерно видео. Практиките са насочени основно към преподавателите по езици и дават ясна представа как биха могли да се използват в обучението. Материалите са насочени към различни възрастови групи и нива по Европейската езикова рамка и са разделени на две групи: описание и видео-пример.

Осигуряване на достъп до изработените материали 

Осигуряване на достъп за потребители до приблизително 300 разработени материала и видео-ресурси.

Подготовка за пилотиране на материалите
Разработените материали са организирани според дидактическото си съдържание и теоретически обосновани в унисон със съвременни педагогически методики.   

Пилотиране

В периода февруари – май 2015г се проведоха пилотни обучения на преподаватели по места и онлайн, по време на които се проверяваха практиките, документите към тях и видео-примерите.

Квалификационен курс за учители, онлайн и семинари по места

След анализ и оценка на резултатите от пилотирането на материалите партньорите усъвършенстваха предлаганите практиките и методиката. На базата на програмата от пилотните сесии се създаде курс за повишаване на квалификацията на преподаватели, и се уточни крайното оформление на онлайн и офлайн семинарите за преподаватели.